Di chissu che babbu ci ha lacátu
La meddu palti ti sei presa
Lu muntiggiu rúiu cu lu súaru
Li àcchi sulcini lu trau mannu
E m’hai laccatu monti múccju e zirichèlti.

 Ma tu ti sei tentu lu riu e la casa
E tuttu chissu che v’era ‘ndrentu
Li piri butìrro e l’oltu cultiato
E dapói di sei mesi che mi n’era ‘ndatu
Parìa un campusantu bumbaldatu.

Ti ni sei andatu a campà cun li signuri
Fènditi comandà da to mudderi
E li soldi di babbu l’hai spesi tutti
In cosi boni, midicini e giornali
Che to fiddòlu a cattr’anni aja jà l’ucchjali.

Ma me muddèri campa da signora
A me fiddòlu cunnosci più di milli paráuli
La tòja è mugnedi di la manzàna a la sera
E li toi fiddòli so brutti di tarra e di lozzu
E andaràni a cuiuàssi a a calche ziràccu.

Candu tu sei paltutu suldatu
Piagnii come unu stèddu
E da li babbi di li toi amanti
T’ha salvatu tu fratèddu
E si lu curàggiu che t’è filmatu
Lu curàggiu è sempre chiddu
Chill’èmu a vidi in piazza ca
L’ha più tostu lu murro
e pa lu stantu ponimi la faccia in culu.